Bilde hall bredde.jpg

Status NSF anleggsutvalg 2024

 

STATUS NSF ANLEGGSUTVALG 2023

 

Styret i Norges Skøyteforbund har oppnevnt følgende medlemmer til NSF Anleggsutvalg for tingperioden 2023 – 2025:

 • Frode Bøhm (leder), Styremedlem NSF (Stavanger Sandnes Skøyteklubb)
 • Sigbjørn Rabbe, Fana IL
 • Maren Kvernø Sutten, Trondheim Skating Team
 • Henning Hagelund, Aktiv SK
 • Heidi Soleng, Tromsø SK
 • Nils Harald Brattgjerd, Falken SK
 • Emil Nielsen, Asker Skøyteklubb
 • NSFs adm v/Håkon Dahl (Gen.sek.)

 

Anleggsutvalgets mandat:

Anleggsutvalget i Norges Skøyteforbund (NSF) skal i perioden 2023 til 2025 arbeide for å gjennomføre målsettingen i NSF Strategiplan for tingperioden 2023 – 2025 når det gjelder skøyteanlegg.

 

Hovedmål i planperioden:

 • Legge grunnlag for at skøyteaktivitet skal kunne utføres overalt i landet
 • Korte inn etterslepet på idrettsanlegg for skøytesport
 • Styrke anleggsarbeidet sentralt og lokalt
 • Økt støtte til kostnadskrevende skøyteanlegg
 • Iverksette tiltak for å få etablert isflater og anlegg for utøving av skøytesport over hele landet
 • Etablere nye skøyteanlegg i nærmiljøer
 • Prioritere drift og vedlikehold av eksisterende anlegg
 • Påvirke rammevilkår for spillemidler til kostnadskrevende anlegg gjennom samarbeid med øvrige isidrettsforbund. Øke spillemiddelandelen til kostnadskrevende isanlegg
 • Bidra til at det vil bli anlagt nye asfalterte baner for naturis/inline

 

Gjennomføring:

 1. Det etableres et anleggsutvalg med overordnet perspektiv på skøyteanlegg i Norge som et nettverk for lokale ressurspersoner i klubber og kretser slik at. NSF Anleggsutvalg vil være sentral ressursgruppe i NSF dersom regionale anleggsutvalg etableres eller eksisterer
 2. Videreføre samarbeid med de andre særforbundene for isidrett, bandy, ishockey, curling for å styrke isidrettenes posisjon om bevilgninger til is- og skøyteanlegg

 

 

 1. Være representert i NIF Anleggsutvalg for aktivt å fremme skøyteanlegg
 • Når lokale og regionale interessenter for utvikling av skøytesport er initiert, vil NSF Anleggsutvalg være ressursgruppe for kontakt med myndigheter sentralt (departement), lokalt (kommune) og regionalt (fylkeskommune).
 • Utnytte samarbeidsorganer til NSF og andre is-idrettsforbund, både til teknisk ekspertise og til påvirkningsarbeid.
 1. Gjennomføre et anleggsseminar i perioden

 

Utvalget skal:

 • Innhente oversikt over konkretiserte planer for skøyteanlegg som møter NSF strategiplan.
 • Utarbeide påvirkningsstrategi for oppfølging av disse planer
 • Rapportere til Ledermøte 2024 om NSF arbeid med å få flere anlegg for skøyteidrettene i Norge. Gjennom samarbeid med blant andre Bredde- og rekrutteringsutvalget få kartlagt anleggsbehovet for rekrutteringsformål
 • Til hvert NSF styremøte gi statusrapport om anleggsrelatert utvikling.

 

NSF Anleggsutvalg skal være en synlig ressursgruppe.

NSF Anleggsutvalgs arbeidsform i 2023

Anleggsutvalget i NSF skal primært være en ressursgruppe i den forstand at kontakt med regionale og sentrale myndigheter skal utgjøre et grunnlag for nettverk som lokale initiativtakere kan kontakte. Tekniske konsepter for utvikling av anleggene er best tilgjengelig gjennom den samarbeidsavtale som NSF har med Norconsult og faktiske erfaringer som andre utbyggere av skøyteanlegg har opparbeidet.

 

Anleggssituasjonen i skøyte-Norge

Hurtigløpsbaner

Hurtigløp på skøyter har ett av 5 Nasjonalanlegg i norsk idrett. Vikingskipet på Hamar innehar denne statusen som innebærer delfinansierte investeringer fra Kulturdepartementet (KUD). Ifølge vertskommunen, Hamar kommune, har det siden 2010 vært investert ca 100 mill.NOK i Vikingskipet hvorav 50% er dekket av KUD. NSF er sterkt engasjert i at Vikingskipet beholder denne statusen også i framtiden når ny struktur for nasjonalanlegg i Norge skal etableres. Det er imidlertid utfordringer både overfor vertskommunen som bevilger driftsmidler til Hamar Olympiaanlegg (HOA) og det departementale miljøet i KUD med hensyn til framtidig modell for nasjonalanlegg. En avtale fram til våren 2024 er signert og KUD har tilbudt en forlengelse av denne fram til juni 2025. NSF er jevnlig søker av internasjonale mesterskap til Vikingskipet, noe som fordrer at anlegget vedlikeholdes for å ha topp internasjonal standard.

Sørmarka Arena i Stavanger har i 13 år eksistert som et topp skøyteanlegg for flere is-idretter. Dette har resultert i tildeling av flere internasjonale stevner, blant annet 7 World Cup hurtigløp. Fosenhallen i Bjugn er en annet veletablert skøytehall som arrangerer nasjonale mesterskap av høy kvalitet. Fosenhallen har også arrangert junior VM og World Cup for junior og vist evne til å gjennomføre slike løft til ISUs tilfredshet. Skøytehallen Arena Nordvest i Kristiansund har vært i drift siden 2018. Arenaen og Idrettslaget Braat IL har gjennomført både viktige Norges-cup stevner og jr-NM. Høsten 2023 var Arena Nordvest først med islegging i Norge som gjorde at NSFs forbundslag la deler av sesongoppkjøringen til anlegget.

Et nytt og spennende skøyteanleggskonsept ble innviet i 2023 ved at kunstisanlegget i Baastad fikk tak over løpebanen og vegger slik at regn og vind holdes ute. Anlegget var vertskap for Landsmesterskapet i 2023.

Når det gjelder utendørs hurtigløpsbaner har vi velfungerende anlegg i rehabiliterte kunstisbaner som Leangen (Trondheim) og Maier Arena (Tønsberg). Også kunstisbanene på Jevnaker, Frogner stadion i Oslo, Slåtthaug i Bergen og på Geithus, arrangerer jevnlig nasjonale stevner. Det er også velfungerende kunstis skøyteanlegg i Skien. Den globale klimautviklingen vanskeliggjør planlegging og gjennomføring av nasjonale skøytestevner på naturis. Likevel makter Gol og Nord-Odal å gjennomføre terminfestede nasjonale løp uten kunstis.

På Gjøvik er det de senere år anlagt 285m kunstisbane.

Ishaller

Ishallene for kunstløp og kortbane rundt om i landet viser at skøytesporten er interessant for mange aktivitetsnivåer, og i de større byene, som Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo er kapasiteten i stor grad sprengt for NSF sine grener. Sonja Henie ishall i Oslo representerer en viktig tilvekst av hallkapasitet for NSF sine grener i hovedstaden. NSF ønsker at kun NSF-grener skal benytte denne hallen uten at det går ut over kunstløps- og kortbaneaktiviteter i de øvrige haller og anlegg i Oslo-området. Byggingen av ny hall på Hasle vil forhåpentlig ytterligere forbedre kapasiteten for is- og skøyteaktivitet i byen.

Inline

Nye Inline-baner har vi de senere år fått anlagt i Asker, på Nordheimsund og i Sandefjord. Dette er en viktig rekrutteringsarena for hurtigløp på is, samtidig som inline som egen NSF-gren i seg selv har et stort vekstpotensial. Stavanger Sandnes Skøyteklubb er i dialog med Stavanger kommune om å anlegge inline bane i en etablert idrettspark på en grusbane for fotball som ikke lenger er i bruk. Prosjektkonsept med kostnadsoverslag er utarbeidet og det foreligger konkrete positive prinsippvedtak for prosjektet. Neste skritt er innlemmelse i Handlings- og Økonomiplan (HØP). Hareid på Sunnmøre har også et skøytemiljø som er i prosess med å oppgradere inlinebane. Anleggsutvalgets representant for inline, Emil Nielsen, er i dialog om rådgiving for underlagskvaliteter etc.

Roller Derby

Aktiviteten i Roller Derby er basert på tilgang til treningstimer i etablerte gymnastikk- og idrettshaller. To sentrale problemstillinger er utfordrende for denne aktiviteten: Idretten har til nå i stor grad blitt drevet av voksne utøvere. Det begrenser tilgang av treningstid fordi barn og unge blir prioritert. Koronapandemen la aktiviteten død på linje med annen breddeidrettsaktivitet. Flere grupper har strevd med å få gang i aktiviteten igjen.

NSF har på sine nettsider en oversikt over eksisterende og planlagte is- og skøyteanlegg som er mer fullstendig enn ovenfor nevnte eksempler:

https://www.skoyteforbundet.no/anlegg/artikler/haller-og-baner-i-norge/

 

Strategisk prioriterte is- og skøyteprosjekt

Det viktigste anleggsrelaterte arbeidet NSF anleggsutvalg har foretatt i 2023 er å systematisere prosjektarbeid på en standardisert måte. Dette kan være en «oppskrift» for klubber på hvordan tilnærme seg lokale myndigheter for å få prioritet på foreslåtte is- og skøyteanlegg. «Oppskriften» er ment å være et dynamisk dokument tilpasset ulike prosjekt-typer og ulike stadier i prosjektprosessene. Aktiv Skøyteklubb har siden 1986 arbeidet systematisk med å få bygget en skøytehall på Valle Hovin. «Oppskriften» er i utgangspunktet hentet fra den brede erfaring klubben har gjennomgått for å realisere et modernisert Valle Hovin. Henning Hagelund, Aktiv SK, er medlem i NSF Anleggsutvalg og arbeider med å generalisere «oppskriften» slik at den er tilpasset stadier, størrelse og type is- og skøyteanlegg. I dette ligger også at dersom andre klubber med is-aktivitet (ishockey/bandy) planlegger anlegg for sin idrett, skal klubber i NSF kunne påvirke anleggsprosessen ved å arbeide for at skøyterelaterte dimensjoner (banestørrelse for kunstløp, hurtigløpsbaner for størrelser mindre enn 400m løpebane etc.) skal kunne legges inn i prosjektene. Flerbruk styrker gjennomslagskraften for alle typer idrettsanlegg.

Å videreføre utarbeidelse av strategi for å prioritere is og skøyteanlegg over hele landet er et annet prioritert område innenfor anleggssektoren i NSF. Oppdraget er tidligere gitt sentralt av Norges Idrettsforbund i forbindelse med at regjeringen Solberg varslet en idrettsmelding som ikke ble fremmet, blant annet på grunn av koronapandemien. NSF tar fortsatt utgangspunkt at det er relevant å dele inn anleggsprosjekt i to ulike strategigrupperinger:

 1. Strategisk viktigste anleggsprosjekt for NSF
 2. Andre strategisk viktige anleggsprosjekter for NSF

 

Med strategisk viktige anleggsprosjekt er prosjekter som kan bidra til målsettingen om isflater over hele landet. Med de utsikter til klimautvikling i årene framover er kravet til kunstfrosne isflater helt sentralt. Som de viktigste strategiske anleggsprosjekter er tidsriktige konkurranseanlegg i nærheten av store befolkningssentra. Rekruttering til sporten, både i bredde- og folkehelseperspektiv, krever kunstfrosne is- og skøyteanlegg i områder der dette er mangelfullt. Dessverre går det sakte med å dekke store geografiske områder i Norge med is- og skøyteanlegg der skøyteidrett kan utøves regelmessig.

De strategisk viktigste is- og skøyteanlegg står fast i NSFs målsetting. I 2020 var det satt opp en tidshorisont på 6 år for å få disse anleggene realisert. Denne tidshorisonten er 3 år nærmere, men likevel ønsker NSF å holde fast på dette tidsperspektivet:

 • 400m skøytehall Valle Hovin, Oslo
 • Tak over kunstisbane, Slåtthaug, Bergen
 • Tak over Leangen kunstisbane, Trondheim
 • Rehabilitering med hall over kunstisbane i Tromsø

 

Skøyteanlegget på Valle Hovin i Oslo er i prosess når det gjelder rehabilitering av utendørsanlegget. Helt nytt isanlegg blir ferdigstilt i januar 2024 med fundamentering for et framtidig takoverbygg.

Tak over Slåtthaug i Bergen er langt på vei ferdigprosjektert og med uttalt politisk vilje til at prosjektet skal realiseres. Investeringsmidler og plan for drift av anlegget er ennå ikke klart.

For tak over Leangen kunstisbane i Trondheim, har idrettsrådet i Trondheim  i flere år utarbeidet prioriteringsliste over ønskede idrettsanlegg. Tak over Leangen er nå inne blant topp 10 over anlegg i byen. Utendørsbanen på Leangen er som kjent rehabilitert for få år tilbake.

I Tromsø går framdriften for å re-etablere kunstisanlegget og videre å legge grunnlag for et senere takoverbygg saktere enn ønskelig for skøytesporten i Nord-Norges regionhovedstad. Det er dialog mellom myndighetene og idretten om problemene med den nedlagte kunstisbanen. Det er foretatt utredninger om nødvendige tiltak for i første omgang å rehabilitere kunstisanlegget uten at til nå foreligger konkrete vedtak om prosess.

Av andre strategisk viktige prosjekt for is- og skøyteanlegg har NSF listet:

 • Kunstisanlegg Harstad, Troms fylke
 • Hall over Vikane kunstisbane, Stord, Vestland fylke
 • Takoverbygg til rehabiliterte Maier Arena i Tønsberg. Det er vedtatt reguleringsplan for takoverbygg etter modell fra Arena Nordvest i Kristiansund
 • Kunstisanlegg med 400m hurtigløpsbane, Lærdal, Vestland fylke
 • Is- og skøyteanlegg i Skøytekrets Midt-Norge

 

Kategorien andre strategisk viktige prosjekt for is- og skøyteanlegg er den kategori av skøyteanlegg der realisering av anlegg faktisk har skjedd siden 2020. Dette gjelder som omtalt ovenfor, Sonja Henie Ishall og tak og vegger over løpebanen i Baastad.  

 

Det er satt fart i prosjektet med skøytehall i Harstad. Konkret er det bevilget prosjektmidler for å utrede skøytehall etter modell fra Fosenhallen i Bjugn.

 

På Stord er prosjektet med tak over eksisterende Vikane kunstisbane (250m bane) i sluttfasen. Privat finansiering av ca 10 mill. må på plass for å starte realisering av prosjektet.

 

Prinsippvedtak i Tønsberg kommune om takoverbygg til Maier Arena og etterfølgende bevilgninger til forprosjekt, er på plass. Det er også støtte fra Vestfold Fylkeskommune og den nærliggende kommunen, Færder.

 

Kunstisprosjektet i Lærdal har også ligget i bero de siste år og ville bli tatt ut av NSFs liste over strategisk viktige prosjekt, til tross for at Norconsult har gjennomført mulighetsstudie og at daværende Sogn og Fjordane fylke tildelte forprosjektmidler. Det er nå under utarbeidelse konkretiserte planer i kommunen og idrettslaget om å definere drift av anlegget etter fastsatte kommunale retningslinjer. En oppdatert rapport om tallmateriale ventes ferdig til påske 2024.

 

Skøytekrets Midt-Norge har anleggsplaner både i på Klett og Tiller Idrettspark, i tillegg til at initiativtakere har fremmet planer om tak over et skøyteanlegg på Løkken.

 

Status konkrete prosjekter

Alle konkretiserte is- og skøyteprosjekt har NSFs støtte. I tillegg til oversikten på NSFs nettsider over eksisterende og planlagte prosjekter, nevnes nedenfor noen is- og skøyteprosjekter som er rapportert til NSF blant annet som tilbakemelding på brev til skøytekretsene fra NSF høsten 2023.

 

Status andre is- og skøyteanleggsprosjekter:

 • Risenga Idrettspark har fått nytt ishockeyanlegg og har også vurdert tak over hurtigløpsbanen ved å vurdere konseptet til Arena Nordvest i Kristiansund.
 • Nord-Odal IL prøver på nytt å skape liv i et kunstisprosjekt og har utarbeidet et strateginotat til kommunen
 • Flytting av skøytebane på Skjervøy, Troms fylke
 • Skedsmokorset Idrettspark med ishall, Viken fylke
 • Oppgradering inlinebane Hareid, Møre og Romsdal fylke
 • Prosjekt for inline bane i Stavanger
 • Ishallprosjekt på Hasle, Oslo

 

NSFs anleggsressurser

NSF har i flere år hatt et formelt samarbeid med konsulentselskapet Norconsult når det gjelder konseptstudier for is- og skøyteanlegg. Norconsult har utarbeidet studier i ulike faser for lokale skøyteklubber.

NSFs administrasjon har også en «database» med prosjektbeskrivelse av ulike anleggskonsepter for is- og skøyteanlegg i Norge og forbundet har en oversikt over anlegg som er i drift, planlagte anlegg og anlegg under utvikling. Denne oversikten finnes på NSFs hjemmesider.

Nødvendig betingelse for realisering av anlegg: Lokalt initiativ

NSFs Anleggsutvalg bygger ikke anlegg, ei heller er anleggsutvalget et teknisk utvalg om anleggskonsepter.

NSFs anleggsutvalg er en ressursgruppe for lokale, regionale og nasjonale nettverk av initiativtakere som ønsker å utvikle is- og skøyteanlegg. Utvalget utøver påvirkning på politiske beslutningstakere og er støttefunksjoner for lokale initiativtakere og et bindeledd til Norges Idrettsforbunds anleggsarbeid. I tillegg utarbeides søknader om støtte, generelt og for konkrete prosjekter overfor Kulturdepartementet for å utløse ekstra støttemidler i den grad slike kan oppdrives.

Det finnes flere gode eksempler hvor godt lokalt initiativ har blitt positivt mottatt av lokale myndigheter.

Programsatsingsmidler for kostnadskrevende anlegg

I en periode ble det tildelt ekstraordinære programsatsingsmidler for kostnadskrevende anlegg som det kunne søkes om. NSF har eksempel på at slike ekstraordinære midler utløste realisering av kunstisanlegg blant annet i Kristiansund (det gamle utendørsanlegget) og på Jevnaker. NSF har utøvd påtrykk både på NIF sentralt og på Kulturdepartementet for at denne ordningen skal gjeninnføres. NIF har i 2023 etablert et nasjonalt anleggspolitisk program som NSF tar sikte på å benytte i sitt anleggspolitiske påvirkningsarbeid

Politisk påvirkningsarbeid

NSF støtter aktivt opp under NIFs idrettspolitikk generelt og anleggspolitikken spesielt. Denne statusrapporten over NSF-anlegg er bygget over samme lest som da NIF forberedte innspill til Kulturdepartementet i samband med at det var planlagt en Idrettsmelding for Stortinget. NSF forventer at liknende forarbeid i NIF-regi kan bli aktuelt dersom en Idrettsmelding eller tilsvarende på nytt blir satt på den politiske dagsorden.

Finansiering.

Det arbeides med ulike modeller for finansiering av idrettsanlegg utover dagens etablerte tippemiddelfinansiering som baseres på en tredeling mellom tippemidler, private og offentlige bevilgninger. Blant annet i Trondheim ses det på modeller for hvordan offentlig/privat samarbeid kan få en mer sentral rolle i investeringsfasen.

Skøytekretsenes rolle

NSF har i brev av 22.11.23 utfordret skøytekretsene til å rapportere status for is- og skøyteanleggsprosjekter. NSF har fått respons fra både klubber og kretser som har dannet store deler av grunnlaget for denne statusrapporten.

Skøytekretsene kan ha en viktig rolle innen anleggsutvikling av is- og skøyteanlegg. Blant annet kan prioritering av anlegg i en region være en potensielt kritisk faktor som skøytekretsene kan ta et lederansvar for. Kunstisanlegg er kostnadskrevende anlegg, og uten en konsistent prioritering blir det problematisk å få gjennomslag for anlegg til skøytesport, uavhengig av hvor prekært et behov er.

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex