Skøyteforbundet / Om skøyteforbundet / Styret, komiteer og utvalg

Styret, komiteer og utvalg

Styret 2021-23

Mona Adolfsen
Mona Adolfsen
President

Eivind Røvde Solberg
Eivind Røvde Solberg
Visepresident

Gunnar Lødding
Gunnar Lødding
Leder teknisk komité hurtigløp

Christine Isaksen
Christine Isaksen
Leder teknisk komité kunstløp

Christian Pedersen
Christian Pedersen
Leder teknisk komité kortbane

Henning Hagelund
Henning Hagelund
Leder breddeutvalget

Anna Solberg
Anna Solberg
Styremedlem

Sissel Borgen
Sissel Borgen
Styremedlem

Espen Røtterud Runås
Espen Røtterud Runås
Vara teknisk komité kunstløp

Frode Midjo
Frode Midjo
Vara teknisk komité kortbane

May Alice Aannø
May Alice Aannø
Vara breddeutvalget

Monica Semb
Monica Semb
Varamedlem styret

Teknisk komité hurtigløp

Gunnar Lødding
Gunnar Lødding
Leder TKH

Teknisk komité kunstløp

Christine Isaksen
Christine Isaksen
Leder TKK

Espen Røtterud Runås
Espen Røtterud Runås
TKK

Teknisk komité kortbane

Christian Pedersen
Christian Pedersen
Leder TK-KB

Frode Midjo
Frode Midjo
TK-KB

Dommerutvalg hurtigløp

Gunnar Lødding
Gunnar Lødding
Leder

Tone Sørlie
Tone Sørlie
Medlem

Roar Eriksen
Roar Eriksen
Medlem

Dommerutvalg kunstløp

Cathrine Wessel
Cathrine Wessel
Medlem

Una  Østberg
Una Østberg
Medlem

Kathrine Larsen
Kathrine Larsen
Medlem

Toppidrettsutvalget kunstløp

Kari-Anne Olsen
Kari-Anne Olsen
Medlem

Line Kaldestad
Line Kaldestad
Medlem

Cathrine Hestenes
Cathrine Hestenes
Cathrine Hestenes

Statistikkgruppe hurtigløp

Roar Eriksen
Roar Eriksen
Leder

Arild Gjerde
Arild Gjerde
Medlem

Stein Opdahl
Stein Opdahl
Medlem

Thorleiv Teigen
Thorleiv Teigen
Medlem

Georg Wiig
Georg Wiig
Medlem

Uttakskomite hurtigløp

Petter Andersen
Petter Andersen
Leder

Edel Therese Høiseth
Edel Therese Høiseth
Medlem

Arne Skuterud
Arne Skuterud
Medlem

Eskil Ervik
Eskil Ervik
Medlem

Wouter Olde Heuvel
Wouter Olde Heuvel
Medlem

Kontrollkomite

Erik Ekornhol
Erik Ekornhol
Leder

Ståle Njåtun
Ståle Njåtun
Medlem

Irene Tanke
Irene Tanke
Vara

Lovkomite

Knut Arthur Olsen
Knut Arthur Olsen
Leder

Bjørg Røsto Jensen
Bjørg Røsto Jensen
Medlem

Vibeke Morken
Vibeke Morken
Medlem

Roar Eriksen
Roar Eriksen
Vara

Sanksjonsutvalget

Anstein Gjengedal
Anstein Gjengedal
Leder

Nils Dagfinn Lier
Nils Dagfinn Lier
Medlem

Line Kaldestad
Line Kaldestad
Medlem

Oddbjørn Ervik
Oddbjørn Ervik
Vara

Janniken Høybakk
Janniken Høybakk
Vara

Appellutvalget

Bjørn Hennum
Bjørn Hennum
Leder

Odd Olsen
Odd Olsen
Medlem

Vivi Ann Østby Eng
Vivi Ann Østby Eng
Medlem

Inger-Lise Persen
Inger-Lise Persen
Vara

Sigrun Mørkeseth
Sigrun Mørkeseth
Vara

Valgkomite

Jens Vasaasen
Jens Vasaasen
Leder valgkomiteen

Ruth Charlotte Wessel
Ruth Charlotte Wessel
Medlem

Ellen Solberg
Ellen Solberg
Medlem

Roald Farestveit
Roald Farestveit
Medlem

Kari Amble
Kari Amble
Vara

Anleggsutvalget

Eivind Solberg
Eivind Solberg
Leder

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex