sbs-logo-positive.png

Prosjekt Roller Derby 2018-2022

NSF har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen for å øke antall roller derby-utøvere i Norge, samt å øke kompetansen blant spillere, dommere og funksjonærer. Prosjektet er videreført til 2022 da Covid-19 gir begrenset aktivitet.


Med støtte fra Sparebankstiftelsen kan Roller Derby-klubbene i Norge søke NSF om tilskudd for til følgende formål:

1. Samlinger
For økt kompetansedeling kan det søkes tilskudd til samlinger/ bootcamp, som inneholder treninger og/eller kamper og dersom det er praktisk mulig; kursing av trenere og dommere/funksjonærer.
Målet er at det skal arrangeres minimum to nasjonale samlinger pr. år samt tre ulike samlinger regionalt, en for Østlandsområdet, en for Nord-Norge og en for Vestlandet, avhengig av innkomne søknader.
Klubbene står fritt til å søke tilskudd til samling av den størrelsen de mener er hensiktsmessig.
Klubben kan få tilskudd til regional samling for 1-3 lokale klubber for å heve kompetansen og styrke roller derby-miljøet i en bestemt landsdel. Det kan også gis tilskudd til større samlinger for klubber fra hele landet.
Søknaden skal inneholde kursbeskrivelse, timeplan med antall timer trening, kort beskrivelse av nivå på trenere og forventet antall deltagere.
Klubbene kan søke om tilskudd for å arrangere samling på inntil 50 000,-
Maksimalt 1500,- per deltager.
Tilskuddet kan brukes til faktiske kostnader for eksempel halleie og innleide trenere.
For å sørge for kompetansedeling både nasjonalt og regional, kan tilskudd også brukes til delvis eller full subsidiering av deltakeravgift, særlig for deltagere fra norske klubber med høye reisekostnader.
Subsidierte billetter kan kun kjøpes av utøvere med medlemskap i en norsk roller derby-klubb.

2. Trenerkurs
NSF har utarbeidet trener 1-kurs for roller derby.
Mer informasjon om trenerkurs og frist for å søke tilskudd vil sendes ut til klubbene før hver kursrekke.

3. Barne- og ungdomskurs

NSF oppfordrer klubbene til å starte rulleskøytekurs for barn og ungdom. Det kan søkes spesifikk støtte til dette formålet. I tillegg kan det søkes om utstyrspakker for barn og ungdom.

4. NM-Veka

NM-Veka er et prioritert arrangement nasjonalt for Roller Derby. Arrangør kan søke om å få dekket deltageravgiften fra Sparebankmidlene.

5. Utstyrspakker
For å gi etablerte og kommende klubber mulighet til å låne eller leie ut utstyr til utøvere som vil prøve sporten og/eller ikke har økonomi til å gå til anskaffelse av slikt utstyr selv. Klubbene har tildligere fått tildelt utstyr, men man kan søke om å supplere med mer ved behov.

Søknaden må inneholde informasjon om antall planlagte åpne treninger og hvordan dette skal
markedsføres for å nå målgruppen. Det må også opplyses om antall deltagere på avholdte åpne treninger og nybegynnerkurs de siste 12

NSF - Søknad utstyr .xlsx

Formål med prosjektet:
Øke antall roller derby- utøvere i Norge.
Øke kompetansen blant spillere, dommere og funksjonærer i Norge.
Støtte tiltak som fører til målbare resultater og gir grunnlag for å søke om utvidede midler.


Hvem kan søke?
Midlene skal først og fremst støtte norske klubbers kompetanse og vekst.
Tilskudd kan søkes av alle norske roller-derby klubber som:
- driver med organisert roller derby trening og har sitt hovedvirke i Norge
- har registrert alle aktive medlemmer i KlubbAdmin., NSF og NIFs system for medlemsregistrering.
- følger NIFs retningslinjer for idrettslag og foreninger
- følger Anti-Doping Norges retningslinjer
-alle utøvere som spiller kamper skal ha betalt lisens og kopi av roster må sendes til Lise Røsto Jensen i NSF senest én uke før kamp


Søknaden må inneholde:
Navn på ansvarlig person
Beskrivelse av tiltaket
Budsjett
Målgruppe
Beskrivelse av hva tiltaket som skal gjennomføres
Dato for gjennomføring og varighet.
På hvilken måte skal tiltaket bidra til økt rekruttering, kompetanseheving og eller kompetansedeling?
På hvilket nivå skal aktiviteten/e foregå?


Søkes det om å holde kurs, samlinger, bootcamp eller lignende: må søknaden inneholde kursbeskrivelse, timeplan med antall timer trening, og forventet antall deltagere.


Ved å akseptere og ta imot tilskudd fra NSF forplikter klubben seg til å sende dokumentasjon på gjennomført tiltak senest én måned etter at tiltaket er gjennomført.


1. Dokumentasjon skal inneholde beskrivelse om hva som er gjennomført,
hvordan midlene er disponert og evaluering av måloppnåelse.
2. Stillbilder og gjerne videosnutt som NSF kan bruke på sine nettsider for å spre informasjon og markedsføre roller derby. NB. Klubben må sørge for tillatelse fra deltagerne for bruk av bilder og video.

Ved forespørsel:
Kopi av bilag, kvitteringer og oversikt over hvordan midlene er disponert.

Saksbehandling og tildeling
NSF tar imot søknader innen angitt frist og/eller fortløpende
NSF sjekker om kriteriene for å søke er oppfylt og at søknaden er komplett
Innkomne søknader behandles deretter av NSF og NRUs prosjektgruppe for fordeling av Sparebankmidler.
Prosjektgruppen vil vurdere om søknaden tilfredsstiller kravene, vurdere kvaliteten på innholdet, om
budsjett og tidsplan er gjennomførbart. Det vil spesielt legges vekt på hvor godt det planlagte tiltaket
kan forventes å nå målet om kompetanseheving og/eller økt rekruttering.
Prosjektgruppen vil prioritere tiltak som sørger for kompetanseoverføring mellom klubber av ulik
størrelse og tiltak som sørger for god geografisk spredning blant deltagerne.
Det kan innvilges tilskudd som er mindre enn det klubben har søkt om.


Søknadene vurderes av prosjektgruppen for Sparebankmidlene som består av:
Lise Røsto Jensen, NSF
Ingrid Ovidie Lydersen Hagerup, NRU (medlem Bergen Roller Derby)
Tina Hovelsen, NRU (medlem av Nidaros Roller Derby)
Karen Winther, NRU (medlem av Oslo Roller Derby )
Svar kan forventes innen to uker etter at søknaden er mottatt
Spørsmål vedrørende søknad og saksbehandling rettes til NSF:
Norges Skøyteforbund v/Lise Røsto Jensen,

Koordinator kunstløp og roller derby

Epost: LiseRosto.Jensen@nif.idrett.no 

Mobil: 91846471

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex