Skøyteforbundet / Nyheter / 2020 / Sommeris i Vikingskipet 2020 24.juli – 9.august
73224499_432656967435722_6810251069688381440_o.jpg

Sommeris i Vikingskipet 2020 24.juli – 9.august

Det blir heldigvis sommeris i skipet også i 2020, men i en litt annen form enn tidligere. HIL leier Vikingskipet fra HOA i perioden, og må derfor få dekket opp kostnadene i den forbindelse med egne «Sommeris-kort». Prisen på hele perioden vil være 2000kr og dagsprisen vil være 220kr. Billetter legges ut på hoppla.no

Bakgrunnen for endringen er at avtalen Hamar kommune hadde med HOA om økt antall isdøgn nå har gått ut, og med en trang kommuneøkonomi vil den ikke bli videreført på samme nivå.

 

Saken om istid var oppe i kommunestyret i Hamar 27.mai. Utdrag fra saksfremlegget kan man lese under:

Avtalene mellom kommunen og HOA utløper i juni og skal derfor reforhandles.

Kommunen og HOA må i sine avtaler om kjøp av istid og i avtaler med idretten sørge for at aktiviteten gjennomføres innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av Hamar kommune om kjøp av istid. Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret legger føringer som innebærer at rammen for antall is-døgn i Vikingskipet reduseres til de bindinger som fremgår av nasjonalanleggsavtalen, dvs at antall is-døgn reduseres fra ca. 150 til 125. Vikingskipet er benyttet som erstatningsanlegg for HIL sine aktiviteter innenfor skøyter og bandy etter at Hamar stadion ble solgt. Dette må hensyntas ved nedskalering av antall is-døgn.

 

KONSEKVENSER FOR BARN OG UNGE:

HOA drifter idrettsanlegg som bidrar til stor aktivitet for barn og unge. Redusert omfang på is-aktiviteten vil medføre redusert tilgang for idretten.

 

I behandlingen av saken fremmet Aud Riseng på vegne av Ap, SV og Rødt, et forlag om å beholde 150 is-døgn, men dessverre ble dette forlaget nedstemt.

Vedtaket ble derfor:

 

Kommunestyret reduserer rammen for antall is-døgn i Vikingskipet fra ca. 150 til 125, som er de bindinger som fremgår av nasjonalanleggsavtalen.

 

 

Nasjonalanleggsavtalen

Vikingskipet har siden 01.01.2001 vært Nasjonalanlegg for hurtigløp på skøyter etter avtale mellom Kulturdepartementet og Hamar kommune. Nasjonalanleggsavtalen med staten blir fulgt opp gjennom et brukerutvalg bestående av Norges Skøyteforbund og HOA, og er nedfelt i en brukeravtale med en ramme på 125 is-døgn i året. Investeringer i Vikingskipet er regulert i nasjonalanleggsavtalen og Kulturdepartementet skal etter dagens avtale dekke inntil 50 % av investeringskostnadene i Vikingskipet, mens kommunen skal dekke den øvrige halvdelen.

 

Forhistorie

Hamar stadion ble i 2007 solgt til bygging av boliger, kjøpesenter og kontorer. Pengene skulle benyttes til nye idrettsanlegg. Det ble avsatt 50 mill. til utvikling av Børstad Idrettspark som eides 50% av Hamar Kommune og 50% av Hamar IL. Foruten Briskeby, skulle det bygges en utendørs kunstisbane for bandy og skøyter på Børstad ca 2km fra dagens anlegg.

Arbeidet med reguleringsplanen ble startet, men byggestart ble utsatt. Prosjektet vistes å bli vesentlig dyrere enn planlagt ifg Hamar Kommune. Nytt vedtak, april 2011, på Hamar. Børstad bygges nå som naturisbane.

Midler i prosjektet, ble overført til Vikingsskipet, som ble kunstisarena for Hamar. Det ble laget en avtale mellom Hamar kommune og HOA på økt antall isdøgn. Avtalen innebar at det skulle legges til rette for totalt 150 is-døgn i året. 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex