Aleksander Næs.jpg

Disiplinærsaker

NSFs retningslinjer for disiplinærsaker:

NSFs retningslinjer for disiplinærsaker omhandler NSFs sanksjoneringsmuligheter ved uttalelser eller atferd som bryter med idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel jfr. NIFs lover kapittel 11.

Retningslinjene gjelder overfor følgende personell tilknyttet NSF:

  • Organisasjonsledd og medlem av idrettslag
  • Utøver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av et organisasjonsledd innen NSF
  • Utøver som representerer organisasjonsledd på konkurranser eller organisert trening
  • Trener, leder, funksjonær, helsepersonell eller annen person som i sammenheng med idrettsaktivitet bistår utøver eller organisasjonsledd, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktivitet
  • Utøver eller annen person som overfor organisasjonsledd har forpliktet seg til å følge straffebestemmelsene

 Sanksjon og Straff

Retningslinjene omhandler kun saker der Norges Skøyteforbund har sanksjonsmuligheter ihht NIFs lover kapittel 11. Retningslinjene omhandler således ikke straffesaker som skal behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg ihht NIFs lover kapittel 11.

Sanksjoner

Irettesettelse er den mildeste form for sanksjon og kan benyttes ved upassende opptreden/uttalelse i forbindelse med trening eller konkurranse. Irettesettelse gis i form av tilsnakk.

Ansvarlig leder/trener har myndighet til irettesettelse ifb med trening.

Stevnets øverste dommer har myndighet til irettesettelse ifb med konkurranse.

Bortvisning og skriftlig advarsel gis normalt for munnbruk mot dommer og grov munnbruk mot andre utøvere, publikum eller andre i forbindelse med trening eller konkurranse. Under grov munnbruk regnes også sjikane, obskøne bevegelser, vise fingeren eller lignende.

Ansvarlig leder/trener har myndighet til bortvisning ifb med trening.

Stevnets øverste dommer har myndighet til bortvisning ifb med konkurranse.

Norges Skøyteforbunds styre har myndighet til å ilegge skriftlig advarsel.

Bortvisning og utelukkelse/ konkurransekarantene nasjonalt og internasjonalt i 1 måned gis normalt ved grovere forseelser herunder:

  1. Fysisk håndgemeng med dommere, utøvere, ledere, trenere, publikum eller andre personer i forbindelse med trening eller konkurranse.
  2. Spytte på dommer, andre utøvere, publikum eller andre i forbindelse med trening eller konkurranse.
  3. Gjentatt grov munnbruk mot dommer (under grov munnbruk regnes også sjikane, obskøne bevegelser, vise fingeren eller lignende).
  4. Alvorlig brudd på konkurranseregler som utsetter konkurrenter for fare.
  5. To skriftlige advarsler med mindre enn seks måneders mellomrom.

Hendelser som avstedkommer bortvisning skal rapporteres til NSFs generalsekretær og styre.

Karantenetiden (1 måned) skal sones i konkurransesesongen. Dersom karantene ilegges utenom konkurransesesongen, påbegynnes karantenetiden ved starten av konkurransesesongen i den aktuelle NSF grenen utøver, trener eller leder deltar i.  Dersom karantenetid gjenstår etter endt sesong, skal resterende del av karantenetid sones på starten av påfølgende konkurransesesong.

Ansvarlig leder/trener har myndighet til bortvisning ifb med trening.

Stevnets øverste dommer har myndighet til bortvisning ifb med konkurranse.

Norges Skøyteforbunds styre har myndighet til å ilegge karantene.

Provokasjon

Dersom opptreden har blitt fremkalt ved en provokasjon, skal det vurderes om dette bør medføre en mildere sanksjon enn det som ellers følger av disse retningslinjene.

Det understrekes at opplistingen ovenfor er veiledende retningslinjer og ikke uttømmende eller absolutte instrukser for utmålingen av sanksjon. De konkrete formildende eller skjerpende omstendigheter i den enkelte sak skal alltid vurderes og kan medføre at reaksjonen justeres.

Aktuelle straffesaker til Doms- og sanksjonsutvalget
- Fysisk angrep på dommer, utøvere, ledere, trenere, publikum eller andre personer tilstede på møte, arrangement eller trening i NSF regi (trening, konkurranse, samling med mer)

- Utøvelse av rettsstridig vold og seksuell trakassering.

- Uttalelser eller opptreden som klart kan skade skøytesportens anseelse, som for eksempel grove tilfeller av rasisme eller diskriminering

- Gi usanne eller villedende opplysninger

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex