gerritt 4.jpg

Retningslinjer for ungdomsidrett

NSF har vedtatt egne retningslinjer for ungdomsidrett

NSFs Retningslinjer for ungdomsidrett er ihht NIFs Retningslinjer for ungdomsidrett vedtatt av idrettsstyret i 2011.

Retningslinjene skal sikre ungdommers rettigheter som individer og aktive idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd som må følge opp disse i praksis. Når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Aktivitet
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:

 • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil. De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne
 • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål. De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner
 • Norges Skøyteforbund vurderer når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
 • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap
 • Norges Skøyteforbund må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov
 • Norges Skøyteforbund vurderer fortløpende å videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover)

Utdanning
Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Dette betyr:

 • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
 • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
 • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
 • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
  Norges Skøyteforbund må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
 • Ungdom som gruppe
 • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
 • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
 • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene

Idrettslaget
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Dette betyr:

 • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
 • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
 • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
 • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter
Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex