nsf2.jpg

Presiseringer bonusregler og veteran

Teknisk komite presiserer følgende

Presisering Bonus

Teknisk komite har tatt en gjennomgang av de nye bonusreglene i ISUs nye Novice-reglement (pr.4.august) og sett på hvordan dette kan samkjøres med den nåværende bonusmodellen vi har nasjonalt. 

Vi har sett på argumenter for og imot, ringvirkninger, hva vi ønsker å oppnå med en bonusmodell og rådført oss med dommerstaben og trenere fra ulike klubber. 

Norge har de siste årene hatt et regelverk som inneholder en mer detaljer og differensiert bonusmodell enn den ISU nå innfører.

Vi har gjort endringer og forbedret vår bonusmodell over flere sesonger og har besluttet at vi beholder denne inntil videre. ISU har ingen erfaring med bonusreglementet og vi ønsker å se hvilke erfaringer og justeringer de evt gjør før vi endrer på vår nasjonale modell. 

Presisering Veteranklassene

I NSFs Spesielle Bestemmelser står det at man kun kan konkurrere i en klasse i samme stevnehelg. Internasjonalt er det åpning for å delta i to avsluttende veteranklasser i samme stevne; for eksempel Veteran Gold og Veteran Artistic.

Teknisk komite presiserer følgende:

  • I Norge kan man kun melde seg på i en av Veteranklassene
  • En løper kan kun stille i en klasse samme stevnehelg. Ved utvidelser etter den ordinære påmeldingsfristens utløp kan arrangør åpne for deltakelse i to av klassene for Veteran. Dersom en løper ønsker å delta i to av klassene for Veteran må en av disse klassene være Veteran Artistic.

Teknisk komite ønsker i utgangspunktet å prioritere barne- og ungdomsidrett i stevnene på terminlisten, men også  å legge til rette for Veteran. Veteran skal ikke gå på bekostning av de yngre ved at Veteran får førsterett på 2 program. Teknisk komite presiserer at det er mulig for klubbene å også arrangere egne Veteranstevner som ikke står på terminlisten. Her vil det være opp til arrangør hvor mange program den enkelte kan gå.

Teknisk komite kunstløp,

Christine Isaksen

Cathrine Hestenes

Lerøy Statnett Fila Polar Fuel of Norway ABUS Sparebanken Øst Sparebankstiftelsen DNB