sonja.jpg

Anleggsutvalget 2023-25

Anleggsutvalgets mandat:

 

Anleggsutvalget i Norges Skøyteforbund (NSF) skal i perioden 2023 til 2025 arbeide for å gjennomføre målsettingen i NSF Strategiplan for tingperioden 2023 – 2025 når det gjelder skøyteanlegg.

 

Hovedmål i planperioden:

 • Legge grunnlag for at skøyteaktivitet skal kunne utføres overalt i landet
 • Korte inn etterslepet på idrettsanlegg for skøytesport
 • Styrke anleggsarbeidet sentralt og lokalt
 • Økt støtte til kostnadskrevende skøyteanlegg
 • Iverksette tiltak for å få etablert isflater og anlegg for utøving av skøytesport over hele landet
 • Etablere nye skøyteanlegg i nærmiljøer
 • Prioritere drift og vedlikehold av eksisterende anlegg
 • Påvirke rammevilkår for spillemidler til kostnadskrevende anlegg gjennom samarbeid med øvrige isidrettsforbund. Øke spillemiddelandelen til kostnadskrevende isanlegg
 • Bidra til at det vil bli anlagt nye asfalterte baner for naturis/inline

 

Gjennomføring:

 1. Det etableres et anleggsutvalg med overordnet perspektiv på skøyteanlegg i Norge som et nettverk for lokale ressurspersoner i klubber og kretser slik at. NSF Anleggsutvalg vil være sentral ressursgruppe i NSF dersom regionale anleggsutvalg etableres eller eksisterer
 2. Videreføre samarbeid med de andre særforbundene for isidrett, bandy, ishockey, curling for å styrke isidrettenes posisjon om bevilgninger til is- og skøyteanlegg
 3. Være representert i NIF Anleggsutvalg for aktivt å fremme skøyteanlegg
 • Når lokale og regionale interessenter for utvikling av skøytesport er initiert, vil NSF Anleggsutvalg være ressursgruppe for kontakt med myndigheter sentralt (departement), lokalt (kommune) og regionalt (fylkeskommune).
 • Utnytte samarbeidsorganer til NSF og andre isidrettsforbund, både til teknisk ekspertise og til påvirkningsarbeid.
 1. Gjennomføre et anleggsseminar i perioden

 

Utvalget skal:

 • Innhente oversikt over konkretiserte planer for skøyteanlegg som møter NSF strategiplan.
 • Utarbeide påvirkningsstrategi for oppfølging av disse planer
 • Rapportere til Ledermøte 2024 om NSF arbeid med å få flere anlegg for skøyteidrettene i Norge. Gjennom samarbeid med blant andre Bredde- og rekrutteringsutvalget få kartlagt anleggsbehovet for rekrutteringsformål
 • Til hvert NSF styremøte gi statusrapport om anleggsrelatert utvikling.

 

Styret i Norges Skøyteforbund har oppnevnt følgende medlemmer til NSF Anleggsutvalg for tingperioden 2023 – 2025:

 

 • Frode Bøhm (leder), Stavanger Sandnes Skøyteklubb
 • Henning Hagelund, Aktiv SK
 • Heidi Soleng, Tromsø SK
 • Nils Harald Brattgjerd, Falken SK
 • Emil Nilsen, Asker SK
 • Maren Sutton, TSK
 • Sigbjørn Rabbe, Fana IL
 • NSFs adm v/Håkon Dahl (Gen.sek.)

 

 

NSFs anleggsressurser – samarbeid Norconsult

NSF har i flere år hatt et formelt samarbeid med konsulentselskapet Norconsult når det gjelder konseptstudier for is- og skøyteanlegg. Norconsult har utarbeidet studier i ulike faser for lokale skøyteklubber. Blant de siste oppdragen som er gjort for et kunstisanlegg, er en forstudie til et kunstisprosjekt med full isflate i Lærdal (Sogn og Fjordane).

 

NSFs administrasjon har en database med prosjektbeskrivelse av ulike anleggskonsepter for is- og skøyteanlegg i Norge og forbundet oppdaterer en oversikt over anlegg som er i drift, planlagte anlegg og anlegg under utvikling. Denne oversikten finnes på NSFs hjemmesider.

 

Nødvendig betingelse for realisering av anlegg -  lokalt initiativ

NSFs Anleggsutvalg bygger ikke anlegg, ei heller er anleggsutvalget et teknisk utvalg om anleggskonsepter.

 

NSFs anleggsutvalg er en ressursgruppe for lokale, regionale og nasjonale nettverk av initiativtakere som ønsker å utvikle is- og skøyteanlegg. Utvalget utøver påvirkning på politiske beslutningstakere og er støttefunksjoner for lokale initiativtakere og et bindeledd til Norges Idrettsforbunds anleggsarbeid. I tillegg utarbeides søknader om støtte, generelt og for konkrete prosjekter overfor Kulturdepartementet for å utløse ekstra støttemidler i den grad slike kan oppdrives.

 

Det finnes flere gode eksempler hvor godt lokalt initiativ har blitt positivt mottatt av lokale myndigheter. Planlegging av skøytehall i Lørenskog, Baastad, realisering av rehabilitering av Leangen kunstisanlegg i Trondheim og Maier Arena i Tønsberg, vitner om at godt lokalt initiativ lykkes. NSF har i støtteerklæringer til lokale myndigheter bidratt i positiv retning for disse initiativene.

 

 

Lerøy Sparebanken Øst Fila Borg forvaltning Polar Fuel of Norway Rudy Project Medex