sonja.jpg

Anleggsutvalget 2019-21

Anleggsutvalgets mandat:

NSF Anleggsutvalg skal være en synlig ressursgruppe. Utvalget skal:

 • Innhente og ajourføre status på anleggsprosjekter for ulike skøyteaktiviteter
 • Gjennomføre et anleggsseminar i tingperioden
 • Årlig rapportere om anleggsstatus
 • Påvirke og være rådgivere for lokale initiativtakere til skøyteanlegg
 • Inneha oppdatert kjennskap til formelle prosesser for støtte til skøyteanlegg
 • Samarbeide med andre isidretter med sikte på anleggsutvikling

 

Styret i Norges Skøyteforbund har oppnevnt følgende medlemmer til NSF Anleggsutvalg for tingperioden 2019 – 2021:

 

 • Frode Bøhm (leder), NSF Visepresident (Stavanger Sandnes Skøyteklubb)
 • Bjørn Thømt, Fana IL
 • Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløpsklubb
 • Henning Hagelund, styremedlem NSF (leder breddeutvalg), Aktiv SK
 • Heidi Soleng, Tromsø SK
 • Nils Harald Brattgjerd, Falken SK
 • NSFs adm v/Håkon Dahl (Gen.sek.) og Svenn Erik Ødegård (koordinator)

 

Anleggsutvalgets arbeidsform

NSFs Anleggsutvalg skal primært være en ressursgruppe som har kontakt med regionale og sentrale myndigheter. Dette skal være et grunnlag for nettverk som lokale initiativtakere kan kontakte.
Tekniske konsepter for utvikling av anleggene er best tilgjengelig gjennom samarbeidsavtalen NSF har med Norconsult, i tillegg til erfaringer som andre utbyggere av skøyteanlegg har opparbeidet.

 

Dette var et viktig «bakteppe» for gjennomføringen av anleggsseminaret i forbindelse med NSFs Ledermøte på Lillestrøm, i forrige tingperiode, 2017 – 2019. Her ble ulike anleggsmessige prosjekter og utfordringer presentert. Målet med seminaret var den gangen å knytte kontakter og nettverk mellom ulike skøytemiljøer for at nye initiativtakere kan nyttiggjøre seg erfaringer andre klubber har gjort. Langt på veg viste tilbakemeldinger fra Ledermøtet 2018 på Lillestrøm at dette har  NSF lyktes med.

 

Anleggsutvalget i denne tingperioden, 2019 – 2012  har som mål å følge opp dette nettverksarbeidet. Anlegg vil bli et av temaene på NSFs Ledermøte, våren  2020.

 

NSFs anleggsressurser – samarbeid Norconsult

NSF har i flere år hatt et formelt samarbeid med konsulentselskapet Norconsult når det gjelder konseptstudier for is- og skøyteanlegg. Norconsult har utarbeidet studier i ulike faser for lokale skøyteklubber. Blant de siste oppdragen som er gjort for et kunstisanlegg, er en forstudie til et kunstisprosjekt med full isflate i Lærdal (Sogn og Fjordane).

 

NSFs administrasjon har en database med prosjektbeskrivelse av ulike anleggskonsepter for is- og skøyteanlegg i Norge og forbundet oppdaterer en oversikt over anlegg som er i drift, planlagte anlegg og anlegg under utvikling. Denne oversikten finnes på NSFs hjemmesider.

 

Nødvendig betingelse for realisering av anlegg -  lokalt initiativ

NSFs Anleggsutvalg bygger ikke anlegg, ei heller er anleggsutvalget et teknisk utvalg om anleggskonsepter.

 

NSFs anleggsutvalg er en ressursgruppe for lokale, regionale og nasjonale nettverk av initiativtakere som ønsker å utvikle is- og skøyteanlegg. Utvalget utøver påvirkning på politiske beslutningstakere og er støttefunksjoner for lokale initiativtakere og et bindeledd til Norges Idrettsforbunds anleggsarbeid. I tillegg utarbeides søknader om støtte, generelt og for konkrete prosjekter overfor Kulturdepartementet for å utløse ekstra støttemidler i den grad slike kan oppdrives.

 

Det finnes flere gode eksempler hvor godt lokalt initiativ har blitt positivt mottatt av lokale myndigheter. Planlegging av skøytehall i Lørenskog, Baastad, realisering av rehabilitering av Leangen kunstisanlegg i Trondheim og Maier Arena i Tønsberg, vitner om at godt lokalt initiativ lykkes. NSF har i støtteerklæringer til lokale myndigheter bidratt i positiv retning for disse initiativene.

 

Programsatsingsmidler for kostnadskrevende anlegg

I en periode ble det tildelt ekstraordinære programsatsingsmidler for kostnadskrevende anlegg som det kunne søkes om. NSF har eksempel på at slike ekstraordinære midler utløste realisering av kunstisanlegg blant annet i Kristiansund (utendørsanlegget) og på Jevnaker.

 

NSF utøver påtrykk på Kulturdepartementet for at denne ordningen skal gjenopprettes, blant annet ble det sendt brev i 2019 til politisk ledelse, om at slik støtte skal kunne søkes om for blant andre kunstisprosjektet i Lærdal hvor det er politisk interesse for å få realisert prosjektet.

 

NSF har også utarbeidet anleggspolitiske innspill til regjeringens kommende Idrettsmelding som blir lagt fram våren 2020.

Idrettsmeldingen 2020 - NSF-inspill til KUD.pdf

 

Skøytekretsenes rolle

NSF har initiert et initiativ for å kartlegge skøytekretsenes behov og roller. På et kretsledermøte 2. november 2019 i Vikingskipet, Hamar kom det fram problemstillinger og eksempler på ulike måter skøytekretsene fungerer på i dagens skøyte-Norge.

 

En potensiell rolle skøytekretsene kan ha i framtiden er innen anleggsutvikling av is- og skøyteanlegg. Blant annet kan prioritering av anlegg i en region være en potensiell kritisk faktor, der skøytekretsene kan ta lederansvar .
Kunstisanlegg er kostnadskrevende anlegg, og uten en konsistent prioritering blir det problematisk å få gjennomslag for anlegg til skøytesport, uavhengig av hvor prekært et behov er.

Lerøy Fila Fuel of Norway ABUS Medex